*FlB* 1vs1

1 vs 1 map

Volume
Tiny
Spawns
18
Timelimit
30
Spawntime
5 / 5

Eine kleine 1 on 1 Arena (beta 8) 2007 by FlB Treibeis

BSP
flb_1vs1_a0_beta
Checksum
baf9627ee37d20188463700f0c10a7f1
PK3
flb_1vs1_a0_beta8.pk3
File size
5.63 MB